Domain 2piyA00

2D domain diagram

Image for 2piyA00 domain
2D diagram for domain PDB ID 2piy chain A domain 00 (svg source)