Protein 3kai

2D protein diagram

Image for 3kai protein
2D diagram for protein PDB ID 3kai without igands (svg source)