Protein 3tou

2D protein diagram

Image for 3tou protein
2D diagram for protein PDB ID 3tou without igands (svg source)