Protein 3wkj

2D protein diagram

Image for 3wkj protein
2D diagram for protein PDB ID 3wkj without igands (svg source)