Protein 4eus

2D protein diagram

Image for 4eus protein
2D diagram for protein PDB ID 4eus without igands (svg source)