Domain 1xryA00

2D domain diagram

Image for 1xryA00 domain
2D diagram for domain PDB ID 1xry chain A domain 00 (svg source)